Kategori: Ekonomi

Konsep Harta Dalam Al-Quran; Definisi dan Tafsir

Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-lslami wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), vol. 4, p. 40; ‘Abd al-Salam Dawud al-‘Ibadi, Al-Milkiyyah fi al-Sharr’ah al-lslamiyyah, Tabi’a1uha wa IWazifa1uha ID4 Quyuduha (‘Amman: Maktabah al-Aqsa, 1974), h. 171.
Muhammad Abu Zahrah, Al-Milkiyah wa Nadzariyah al-Ifad, (Kairo: Dar Al-Fikr), h. 44

Baca lebih lajut

Term Iqtishad (Ekonomi Syariah) dalam Al-Qur’an

Dalam kaitannya dengan ekonomi, dapat diartikan sebagai amanat al-Quran kepada manusia untuk selalu berlaku iqtishad dalam aktivitas ekonomi. Prinsip ini kemudian senada dengan salah satu prinsip dalam ekonomi syariah. Bahkan, dalam pandangan penulis inilah hakikat aktivitas ekonomi yang dikehendaki Al-Quran.

Baca lebih lajut
Pemuatan