Konsep Harta Dalam Al-Quran; Definisi dan Tafsir

Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-lslami wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), vol. 4, p. 40; ‘Abd al-Salam Dawud al-‘Ibadi, Al-Milkiyyah fi al-Sharr’ah al-lslamiyyah, Tabi’a1uha wa IWazifa1uha ID4 Quyuduha (‘Amman: Maktabah al-Aqsa, 1974), h. 171.
Muhammad Abu Zahrah, Al-Milkiyah wa Nadzariyah al-Ifad, (Kairo: Dar Al-Fikr), h. 44

Baca lebih lajut